GDPR – Ochrana osobných údajov

GDPR – Ochrana osobných údajov

Občianske združenie Slovenský zväz včelárov, so sídlom Svrčia 14, 842 08 Bratislava, vás ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) informuje o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme spracúvať pre účely administrácie predplatných časopisov, predaja publikácií a výpožičiek.


Právnym základom spracúvania je zmluvný vzťah. Z tohto dôvodu sú nami požadované osobné údaje nevyhnutné na naplnenie predmetu zmluvného vzťahu.


Vaše osobné údaje budeme poskytovať inštitúciám len na základe legislatívnych požiadaviek a môžu byť spracúvané spoločnosťami poskytujúcimi služby Slovenskému zväzu včelárov.


Vaše osobné údaje budeme spracúvať 10 rokov od získania údajov.


Ďalej vás informujeme, že v zmysle nariadenia GDPR máte právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov. Taktiež máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.